ANCESTREE MATERNA

2,800 

Test MATERNA poskytuje informaci o nejhlubších genetických kořenech ženské linie Vašich předků. Při tomto testu analyzujeme tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), kterou mají muži i ženy, ale do další generace ji přenášejí výlučně ženy (přenos „po přeslici“). Test proto zle vykonat u ženy i u muže, poskytuje však informaci jen o ženské linii předků.

Co tento test zahrnuje:

  • Odběrovou soupravu
  • Reprezentativní certifikát osvědčující zařazení do haploskupiny
  • Výslední zprávu zhotovenou na míru popisující původ Vašich ženských předků, mapku jejich geografického rozšíření v Evropě nebo ve světě a informaci o četnosti haploskupiny v naší populaci

Trvání testu a výsledky:

  • Do 25 pracovních dnů, při testu PLUS do 30 pracovních dnů
  • Výsledky zasíláme elektronicky na Vámi uvedenou emailovou adresu (za příplatek je možné požádat o vyhotovení tištěné výsledné zprávy, kterou vám zašleme na vaši adresu)

Doplňkové služby

  • Rozšírená analýza mtDNA HVR2 a HVR3 haplotypu, pomocí kterého lze komplexněji a přesněji určit haploskupinu a její podskupinu.

  • Pro ty co preferují papírové provedení. Obsahem je tištěný reprezentativní certifikát a výsledná zpráva. Zasíláme na vámi uvedenou adresu.

Cena

Doplňkové služby

Cena dohromady

Category :

Při genografickém testu MATERNA stanovíme pořadí stavebních jednotek (tzv. bází) úseku mitochondriální DNA (mtDNA) nazývaného hypervariabilní oblast č. 1 (HVR1). Tato oblast představuje nejinformativnější část celé lidské DNA – v ní se lidé mezi sebou nejvíce odlišují. Toto pořadí porovnáváme s mezinárodně stanoveným standardem (tzv. CRS). Pořadí stavebních jednotek HVR1 nalezené u konkrétního člověka představuje jeho HVR haplotyp.

Ze způsobu dědičnosti mtDNA vyplývá, že každý člověk má haplotyp identický s haplotypem své matky, ta opět s haplotypem své matky atd., takže HVR1 haplotyp sleduje výlučně ženskou rodovou linii daleko do minulosti. Haplotyp umožňuje určit příslušnost k některé ze základních mitochondriálních rodových linií – tzv. mitochondriálních haploskupin (mtDNA „klanů“), případně i k některé podskupině dané haploskupiny.

V České republice (a všeobecně v Evropě) se setkáváme se sedmi základními mtDNA haploskupinami, které se označují velkými písmeny, např. H, J, T. Vznikly v dávné minulosti jako následek občasných dědičných změn – mutací. Anglický genetik Bryan Sykes nazval zakladatelky těchto haploskupin „sedmi dcerami Evinými“ a přiřadil jim ženská jména Helena, Jasmína apod., jež se běžně v této souvislosti používají. Jiné skupiny se v České republice najdou jen výjimečně.

Genetické vztahy mezi jednotlivými haploskupinami a jejich procentuální zastoupení v naší populaci znázorňuje „Evoluční strom Y-chromozomových haploskupin“. Velikost jednotlivých kruhů je úměrná procentuálnímu zastoupení příslušných haploskupin v naší populaci, spojnice kruhů ukazují, jak byly jednotlivé haploskupiny v minulosti odvozeny od společného kořene.

Jednotlivé haploskupiny mají v různých místech Evropy (a celého světa) nerovnoměrné zastoupení. Mnohé evropské Y-DNA „klany“ vznikly ještě ve starší době kamenné (paleolitu), tedy před více než 10 000 let, a nacházely se v Evropě již v tomto dávném období. Jiné se dostaly do Evropy až během tzv. neolitické kolonizace, tedy po příchodu prvních příslušníků kultury mladší doby kamenné (neolitu) do Evropy. Ten začal před přibližně 10 000 lety, případně vznikly haploskupiny až v období neolitu. Další haploskupiny se dostaly do Evropy až v následujících tisíciletích a v DNA získané z kosterních pozůstatků z předcházejících období je nenajdeme.

V současnosti se díky pokrokům v populační genetice identifikují v rámci jednotlivých haploskupin také podskupiny, případně ještě hlubší linie. O mnohých se již zjistilo, kdy a kde vznikly a jak a kdy se jejich příslušníci dostali do oblastí, v nichž se s nimi setkáváme dnes. Ne vždy je ovšem možné hlubší skupinu spolehlivě určit pomocí stanovení HVR1 haplotypu.